Tillsammans utvecklar vi Sjuhärad!

Majoritetsägare i Sparbanken Sjuhärad är Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. När banken går med vinst får ägarstiftelsen årlig utdelning. Det är dessa pengar som stiftelsen sedan kan återinvestera i bygden och stötta idrottslivet, kulturen, näringslivet, utbildningen och forskningen. Totalt har stiftelsen sedan starten 1998 delat ut 310 miljoner kronor till cirka 2.100 mottagare. Genom att stötta idéer i Sjuhärad och bidra till att dessa blir verklighet är vi övertygade om att vår bygd blir ännu bättre att leva i och verka på. Det är det som gör Sparbanken Sjuhärad till mer än en bank. Och tillsammans med dig kan banken och stiftelsen utveckla Sjuhärad.

Vision: 
Ett hållbart och attraktivt Sjuhärad i en föränderlig omvärld.

Mission:
Stiftelsen ska vara en långsiktig och stabil majoritetsägare till Sparbanken Sjuhärad AB

Kärnvärden:
Hållbarhet | Lokal förankring | Förtroende

1. Innan du söker

Här kan du läsa om vilka som kan söka stöd från oss.

Besked om vilka som beviljas medel från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad publiceras på stiftelsens och bankens hemsida. Har du beviljats ett bidrag eller fått avslag på din ansökan får du ett mejl om detta.

Vem och till vad kan stöd sökas?

Föreningar och organisationer som är verksamma i kommunerna Bollebygd, Mark, Svenljunga och Borås.

Medel som söks ska falla inom ramen för:
• Utbildning
• Näringsliv
• Kultur
• Idrott

Stiftelsen prioriterar:

• ansökningar från föreningar, förbund, klubbar och utbildningsenheter
• projekt som syftar till någon form av utveckling
• projekt som är tidsbegränsade och har tydligt utformade mål
• projekt där sökande gör en egen insats (delfinansiering, ideellt arbete etc).

Stiftelsen vill i sina återinvesteringar verka för hållbar utveckling

Med hållbar utveckling menar stiftelsen ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Här ingår ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet. Utveckla därför gärna i ansökan om, och i så fall på vilket sätt ansökan har inriktning på, eller syftar mot hållbar utveckling.

Vilka ändamål beviljas inte?

Det finns ändamål där stiftelsen som regel inte beviljar bidrag. Exempel på sådana är:

 • Ändamål som normalt finansieras med kommunala eller statliga medel
 • Sociala eller välgörande ändamål
 • Studieresor eller utbildning för enskild person
 • Religiös eller politisk verksamhet
 • Verksamheter med överordnat vinstintresse
 • Sponsring
 • Bidrag beviljas som regel aldrig till en enskild person.

Bidragsmottagares skyldigheter

För beviljade bidrag gäller av stiftelsen fastställda regler. Bidragsmottagare får genom digitalt godkännande vid ansökningsförfarandet bekräfta att man kommer att följa dessa regler.

2. Fyll i ansökan

Som förstagångssökande måste du skapa ett konto med vilket du kan logga in till det som ska bli din sida, med rubriken ”Min sida”. Sedan fyller du i den digitala blanketten som vi beskriver nedan. Har du redan ett konto från tidigare år använd detta.

Det är mycket viktigt att du sparar ditt användarnamn och lösenord på något sätt så att du själv kommer ihåg det. På Min sida hittar du alla dina påbörjade eller inlämnade ansökningar och även funktioner för återrapportering.

Viktigt att veta

 • De uppgifter du lämnar i ansökan kommer att lagras digitalt. Uppgifterna kommer dock endast att användas för handläggning av din ansökan, samt vid fortsatt kontakt.
 • För material bifogat till ansökan ansvaras ej.
 • Stiftelsen behandlar endast kompletta ansökningar!
 • Du kan när som helst klicka på ”Avsluta (spara)” för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den.
Ändamål

Ska fyllas i med vad, hur och varför ni ska genomföra projektet. Önskvärt är även att uppge hur projektet påverkar er förening/klubb/utbildningsenhet/organisation som helhet. Ange dessutom en ungefärlig tidsplan.

Hållbar utveckling

För oss är det självklart att våra insatser ska bidra till hållbar utveckling. Därför analyserar vi årligen våra återinvesteringar för att se vilka samhällsfrågor vi bidragit till. Dessa mätningar görs med koppling till FN:s Agenda 2030. Därför vill vi att du som söker på bästa sätt försöker att beskriva vilket eller vilka av de 17 globala målen i FN:s lista som ert projekt bidrar till. Vid osäkerhet kan ni ange ”vet ej”. Läs mer om FN:s globala mål här! Till detta vill vi att ni i ansökan svarar på en fråga gällande hur er förening/organisation eller utbildningsenhet jobbar med hållbar utveckling.

Finansiering

Här ska er planerade budget specificeras och övriga finansiärer samt egna medel anges. Utöver det ska den senaste färdigställda årsredovisningen biläggas. Slutligen ange ditt sökta belopp. Högsta belopp att söka under ansökningsperioden är 300.000 för ett enskilt projekt.

Bankuppgifter

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad kan endas betala ut beviljade bidrag till bankgiro, plusgiro alternativt konto i Sparbanken Sjuhärad. Finns inte detta idag kan du som sökande fylla i att öppnande sker vid beviljande.

Lämna in ansökan

När du sedan är klar klickar du på ”Lämna in” och du kan inte längre revidera din ansökan. Du kan nu gå tillbaka till din sida och påbörja en ny ansökan eller titta på den ansökan du just lämnat in. Vill du revidera din ansökan innan perioden är slut ska stiftelsen kontaktas.

Frågor

Har du tekniska frågor kopplade till ansökningssystemet kan du kontakta vår support. Är det frågor rörande din ansökan eller Sparbanksstiftelsen hittar du våra kontaktuppgifter här.

3. Beslut och rapportering

Beslut om att stöd beviljats lämnas vanligtvis inom 4-6 veckor efter ansökningsperioden avslutats. Mottagare av bidrag ska överlämna en skriftlig redogörelse för hur beloppet har använts.

Beslut kan inte överklagas. Motivering till beviljning eller avslag av bidrag lämnas ej. Eventuella frågor besvaras av stiftelsens ledning. Stiftelsen förbehåller sig rätten att använda beviljade bidrag i sin externa kommunikation.

Villkor för beslutet

Mottagaren är skyldig att använda bidraget till det ändamål som angivits i ansökan och som stiftelsen angivit i avtalet. Pengarna får ej användas till annat ändamål. Om mottagaren inte använt bidraget, eller använt det till annat ändamål är mottagaren skyldig att återbetala vad som mottagits. Observera att eventuellt beviljat bidrag från stiftelsen inte innebär något åtagande för framtiden från stiftelsens sida.

Villkor för återrapporteringen

Alla som beviljas bidrag ingår ett avtal med Sparbanksstiftelsen Sjuhärad som reglerar utbetalning och återrapportering. Återrapportering ska ske senast en månad efter projektets slutförande. Är projektet långvarigt ska en delrapport lämnas var sjätte månad tills projektet är genomfört i sin helhet. Skulle projekttiden bli längre än den i ansökan angivna ska mottagaren meddela stiftelsen. Med anledning av att all rapportering ska ske genom ansökningssystemet ska ni som bidragsmottagare höra av er till Sparbanksstiftelsen Sjuhärad vid önskemål om delrapport. Detta för att en delrapport skall läggas upp i systemet.

Återrapportering

 • Logga in på ”Min sida”
 • Klicka på ”Rapporter”
 • Här visas redovisningstillfällen knutna till er bidragsansökan. Klicka på ”Ansökans titel” för att skriva och lämna in rapporten.

Fyll sedan i en kort redogörelse över projektets resultat samt en ekonomisk redogörelse. I den ekonomiska redogörelsen specificerar ni utgifterna. Efter det räknar systemet ut eventuella återstående bidrag. Du kan se rapporten efter att den lämnats in men inte ändra i den. Underlag som kommer via post eller mejl hanteras inte utan all återrapportering ska ske i ansökningssystemet.