Stiftelsens syfte

Vision 
Ett hållbart och attraktivt Sjuhärad i en föränderlig omvärld.

Mission
Stiftelsen ska vara en långsiktig och stabil majoritetsägare till Sparbanken Sjuhärad AB

Kärnvärden
Hållbarhet | Lokal förankring | Förtroende

Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i kommunerna Bollebygd, Borås, Mark och Svenljunga genom att som aktieägare i bank inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på marknaden.

Vid sidan om stiftelsens huvudsakliga ändamål att främja sparsamhet i ovan nämnda kommuner får stiftelsen även främja forskning, utbildning, näringsliv, kultur och idrott företrädesvis inom nämnda geografiska områden. Syftet uppfylls genom att en del av sparbankens utdelning kan delas ut till projekt som genomförs inom Sparbankens verksamhetsområde.

1. Innan du söker

Här kan du läsa om vilka som kan söka bidrag från oss.

Besked om vilka som beviljas medel från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad publiceras på Stiftelsens hemsida, den lokala tidningen i Borås samt Sparbanken Sjuhärad. Har du beviljats ett bidrag eller fått avslag på din ansökan får du ett email om detta.

Vem och till vad kan bidrag sökas?

Det är föreningar/organisationer hemmahörande i kommunerna Bollebygd, Mark, Svenljunga och Borås stad som kan ansöka om medel.

Medel som sökes skall falla inom ramen för:
• Utbildning
• Näringsliv
• Kultur
• Idrott

Stiftelsen prioriterar:

• ansökningar från föreningar, förbund, klubbar och utbildningsenheter
• projekt som syftar till någon form av utveckling
• projekt som är tidsbegränsade och har tydligt utformade mål
• projekt där sökande gör en egen insats (delfinansiering, ideellt arbete etc).

Stiftelsen vill i sina återinvesteringar verka för en hållbar utveckling.

Med hållbar utveckling menar stiftelsen ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Här ingår ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet. Utveckla därför gärna i ansökan om, och i så fall på vilket sätt ansökan har inriktning på, eller syftar mot hållbar utveckling.

Vilka ändamål beviljas inte?

Det finns ändamål där Stiftelsen som regel inte beviljar bidrag.
Exempel på sådana är:
• ändamål som normalt finansieras med kommunala eller statliga medel,
• sociala eller välgörande ändamål,
• studieresor eller utbildning för enskild person,
• religiös eller politisk verksamhet,
• sponsring.
Bidrag beviljas som regel aldrig till en enskild person.

Bidragsmottagares skyldigheter

För beviljade bidrag gäller av stiftelsen fastställda regler. Bidragsmottagare får genom digitalt godkännande vid ansökningsförfarandet bekräfta att man kommer att följa dessa regler.

2. Fyll i ansökan

Som förstagångssökande måste du skapa ett konto med vilket du kan logga in till det som ska bli din sida, med rubriken ”Min sida”. Sedan fyller du i den digitala blanketten som vi beskriver nedan. Har du redan ett konto från tidigare år använd detta.

Det är mycket viktigt att du sparar ditt användarnamn och lösenord på något sätt så att du själv kommer ihåg det. På Min sida hittar du alla dina påbörjade eller inlämnade ansökningar och även funktioner för återrapportering.

Viktigt att veta

  • De uppgifter du lämnar i ansökan kommer att lagras digitalt. Uppgifterna kommer dock endast att användas för handläggning av din ansökan, samt vid fortsatt kontakt.
  • För material bifogat till ansökan ansvaras ej.
  • Stiftelsen behandlar endast kompletta ansökningar!
  • Du kan när som helst klicka på ”Avsluta (spara)” för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den.

Det här ska ansökan innehålla

För att ansökan skall anses korrekt måste den vara komplett ifylld.

Ändamål

Skall fyllas i med vad, hur och varför ni ska genomföra projektet. Önskvärt är även att uppge hur projektet påverkar er förening/klubb/utbildningsenhet/organisation som helhet. Ange dessutom en ungefärlig tidsplan.

Hållbar utveckling

Stiftelsen vill i sina återinvesteringar verka för en hållbar utveckling.

Gällande ansökningar vill vi att sökande anger vilket Agenda 2030 mål som ni uppskattningsvis kopplar projektet till. Vid osäkerhet kan ni ange ”vet ej”. Till detta vill vi att ni i ansökan svarar på en fråga gällande hur er förening/organisation eller utbildningsenhet jobbar med hållbar utveckling. Att inte svara på dessa frågor innebär inte att det automatiskt blir avslag på ansökan. Vi vill med denna fråga få en uppskattning gällande projektens koppling till Agenda 2030.

Finansiering

Under finansiering skall er planerade budget specificeras, övriga finansiärer samt egna medel anges. Utöver det skall den senaste färdigställda årsredovisningen biläggas. Slutligen ange ditt sökta belopp hos Sparbanksstiftelsen.

Bankuppgifter

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad kan endas betala ut beviljade bidrag till bankgiro, plusgiro alternativt konto i Sparbanken Sjuhärad. Finns inte detta idag kan du som sökande fylla i att öppnande sker vid beviljande.

Lämna in ansökan

När du sedan är klar klickar du på ”Lämna in” och du kan inte längre revidera din ansökan. Du kan nu gå tillbaka till din sida och påbörja en ny ansökan eller titta på den ansökan du just lämnat in. Vill du revidera din ansökan innan perioden är slut ska stiftelsen kontaktas.

Frågor

Har du tekniska frågor kopplade till ansökningssystemet kan du kontakta vår support. Är det frågor rörande din ansökan eller Sparbanksstiftelsen hittar du våra kontaktuppgifter här.

3. Beslut och rapportera

Beslut om att bidrag beviljats lämnas vanligtvis inom 4-6 veckor efter ansökningsperioden avslutats. Mottagare av bidrag är skyldig att överlämna en skriftlig redogörelse för hur beloppet har använts.

Beslut kan inte överklagas. Motivering till beviljning eller avslag av bidrag lämnas ej. Bidragen tillkännages vanligtvis inom 8 veckor efter att ansökningsperioden avslutats. Eventuella frågor besvaras av stiftelsens ledning.

Stiftelsen förbehåller sig rätten att använda beviljade bidrag i sin marknadskommunikation.

Villkor för beslutet

Mottagaren är skyldig att använda bidraget till det ändamål som angivits i ansökan och som stiftelsen angivit i avtalet. Pengarna får ej användas till annat ändamål. Om mottagaren inte använt bidraget, eller använt det till annat ändamål är mottagaren skyldig att återbetala vad som mottagits.
Observera att eventuellt beviljat bidrag från stiftelsen inte innebär något åtagande för framtiden från stiftelsens sida.

Villkor för återrapporteringen

Alla som beviljas bidrag ingår ett avtal med Sparbanksstiftelsen Sjuhärad som reglerar utbetalning och återrapportering. Återrapportering skall ske senast en månad efter projektets slutförande. Är projektet av långvarigt skall en delrapport lämnas var sjätte månad tills projektet är genomfört i sin helhet. Skulle projekttiden bli längre än den i ansökan angivna skall mottagaren meddela stiftelsen härom.
Bidragsmottagare som inte redovisar hur bidraget använts eller som använt bidraget till annat ändamål än det i ansökan angivna kan bli skyldig att återbetala det beviljade beloppet.
Med anledning av att all rapportering skall ske genom ansökningssystemet skall ni som bidragsmottagare höra av er till Sparbanksstiftelsen vid önskemål om delrapport. Detta för att en delrapport skall läggas upp i systemet.

Så här återrapporterar du

Återrapportering sker via Min sida
• Logga in på Min sida
• Klicka på Rapporter
• Här visas redovisningstillfällen knutna till er bidragsansökan. Klicka på Ansökans titel för att skriva och lämna in rapporten.

Där fyller mottagaren i en kort redogörelse över projektets resultat samt en ekonomisk redogörelse. I den ekonomiska redogörelsen specificerar ni utgifterna. Efter det räknar systemet ut eventuella återstående bidrag. Du kan se rapporten efter att den lämnats in men inte ändra i den.
Underlag som kommer via post eller mail hanteras inte utan all återrapportering skall ske i ansökningssystemet.